Utility yaz-marcdump got option to display YAZ version (-V)