Minor fix.
[yaz-moved-to-github.git] / doc / yaz.rtf
1997-09-17 Sebastian HammerAdded RTF version of YAZ doc