Moved ignore files.
[yaz-moved-to-github.git] / debian / .gitignore
1 copyright
2 files
3 libyaz
4 libyaz-dev
5 libyaz.postinst.debhelper
6 libyaz.postrm.debhelper
7 libyaz.substvars
8 tmp
9 yaz
10 yaz-doc
11 yaz-ziffy
12 yaz-ziffy.substvars
13 yaz.substvars