Merge branch 'master' of ssh://git.indexdata.com:222/home/git/pub/irspy
[irspy-moved-to-github.git] / zebra / zeerex2zeerex.xsl
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
3  <xsl:output indent="yes" method="xml" version="1.0" encoding="UTF-8"/>
4  <xsl:template match="/">
5   <xsl:copy-of select="/"/>
6  </xsl:template>
7 </xsl:stylesheet>