Merge branch 'master' of ssh://git.indexdata.com:222/home/git/pub/irspy
[irspy-moved-to-github.git] / zebra / filterconf.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <schemaInfo>
3  <schema name="index" stylesheet="zeerex2index.xsl"
4          identifier="http://indexdata.dk/zebra/xslt/1"/>
5  <schema name="zeerex" stylesheet="zeerex2zeerex.xsl"/>
6  <schema name="zeerexNoAuth" stylesheet="zeerex2noauth.xsl"/>
7  <schema name="id" stylesheet="zeerex2id.xsl"/>
8  <schema name="dc" stylesheet="zeerex2dc.xsl"/>
9 </schemaInfo>