Add "id" element-set
[irspy-moved-to-github.git] / zebra / filterconf.xml
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!-- $Id: filterconf.xml,v 1.2 2006-05-24 16:33:17 mike Exp $ -->
3 <schemaInfo>
4  <schema name="index" stylesheet="zeerex2index.xsl"
5          identifier="http://indexdata.dk/zebra/xslt/1"/>
6  <schema name="zeerex" stylesheet="zeerex2zeerex.xsl"/>
7  <schema name="id" stylesheet="zeerex2id.xsl"/>
8 </schemaInfo>